Karismaattisuus megatrendinä

Teksti: Pauliina Niskakoski ja Salli Happo, opiskelijat Globaali kristinusko -kurssilta 2023. Kurssista voit lukea lisää täältä.

Maailma on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että kullakin ilmiöllä on muutosta ohjaava suunta. Globaalissa mittakaavassa megatrendi on suunta, johon muutos on vahvasti nojautunut. Kirkkohistoriaa ja kirkkoa tänä päivänä tarkasteltaessa voidaan havaita alkuseurakunnan ja kristinuskon olleen jatkuvassa muutoksessa kirkkojen irtautuessa toisistaan, reformaation puhaltaessa tuuliaan, uusien tunnustuskuntien syntyessä ja niin edelleen. 2000-luvulle tultaessa kirkon megatrendiksi voidaan nimetä karismaattisten liikkeiden alati kasvava suosio.

Karisma eli Jumalan armosta saatu lahja tai Pyhän Hengen kaste, kuten kielillä puhuminen, on tunnuksenomaista esimerkiksi helluntailaisuudessa. Armolahjat ovat kullekin yksilölle henkilökohtaisesti annettuja, ja henkilökohtaisen yhteyden luominen Jumalaan on pääpiirteitä karismaattisten liikkeiden seurakuntaelämässä ja uskossa. Maailmanaikana, jolloin yksilökeskeisyys eli individualismi on eräänlainen megatrendi, on helppo nähdä, miksi karismaattisuus voi tarjota vaihtoehdon sekularisaatiolle.

Miksi karismaattisuus on megatrendi?

Glokalisaatiolla tarkoitetaan maailmanlaajuisten ilmiöiden, kuten kristinuskon, sopeutumista paikallisiin kulttuureihin ja oloihin. Glokalisaatioon kuuluu siis myös uskontoperinteiden varioituminen (Robertson 1994.) Kristinusko on säilynyt vuosituhansien läpi ja levinnyt erilaisiin kulttuureihin kauas syntysijoiltaan, eli kristinusko on osoittautunut helposti varioituvaksi uskonnoksi. Karismaattisuutta pidetään yhtenä varioitumisen mahdollistajana, koska sen opit ovat verrattain helposti sovellettavissa paikallisesti. Kristinusko karismaattisessa ilmenemismuodossaan pääsee nykypäivänä ketterämmin leviämään uusiin paikkoihin ja yhteisöihin, katoliseen kirkkoonkin, jonka leviämisen ja vakiintumisen kulta-aika oli satoja vuosia sitten.

Karismaattisuus edesauttaa glokalisaatiota ja sopeuttaa kristinuskoa erilaisiin kulttuureihin etenkin globaalissa etelässä, sillä Pyhän Hengen ja henkien universaalius vetoaa moniin. Karismaattisuudessa henkivaltojen ajatellaan vaikuttavan jokapäiväisessä elämässä ja erilaiset henget, sekä pahat että Jumalan Pyhä Henki, voivat vaikuttaa ihmisessä. Tämä vastaa monien alkuperäiskulttuurien käsitystä siitä, että joka puolella on henkiä, jotka voivat vaikuttaa ihmisiin. Toinen karismaattisuutta määrittävä piirre on oppi armolahjoista. Armolahjaoppi auttaa karismaattisuutta leviämään, sillä eri kulttuurisista konteksteista on helppo löytää taitoja, joita voidaan nimittää armolahjoiksi. Tällaisista syistä karismaattinen kristillisyys onkin saanut jalansijaa esimerkiksi Etelä-Koreassa.

Karismaattinen kristillisyys vastaa nykyihmisen tarpeisiin

Länsimaissa korostetaan nykyään paljon individualistisia arvoja ja karismaattisuus tarjoaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Tämä asettuu vastakohdaksi perinteisissä kirkkokunnissa vallitsevalle käsitykselle, jonka mukaan kirkko toimii yksilön ja Jumalan välikappaleena ja kirkon jäsenyys ja sen toimittamiin sakramentteihin osallistuminen välittävät pelastusta. Karismaattisessa kristillisyydessä ihminen saa kokea spontaania yhteyttä Jumalaan, individualistisesti ilman kirkko-organisaation väliintuloa.

Lisäksi karismaattiset tapahtumat tarjoavat nykyihmiselle elämyksellisyyttä ja iloa, mitkä lienevät merkittäviä arvoja nykyihmisen elämässä. Haemmehan jatkuvasti elämyksellisyyttä esimerkiksi viihteestä ja vaikkapa sosiaalinen media muuttuu jatkuvasti sellaiseksi, että se tarjoaa ihmiselle nopeita endorfiinipiikkejä. Voi siis olla, että nykyihminen kokee elämyksellisen ja iloisen tavan lähestyä uskonnollisuutta luontevammaksi kuin perinteisten kirkkokuntien hiljentyvän tavan olla pyhän äärellä. Perinteisissä kirkkokunnissa tarve uskoa on voinut myös kummuta syyllisyydestä, siinä missä karismaattisuus tarjoaa lupaa olla iloinen ja riehakas.

Maallistuneissa yhteiskunnissa karismaattisuus voi myös tuntua helpommin lähestyttävältä tavalta uskoa kuin perinteiset kirkkokunnat. Karismaattisten seurakuntien tilat ovat usein pelkistettyjä ja ne muistuttavat maallisia tiloja, kuten konserttisaleja tai auditorioita. Astuessaan tällaiseen tilaan moderni ihminen ei kohtaa perinteisten kirkkojen symboliikkaa, joka voi tuntua nykyihmisestä vieraalta. Lisäksi karismaattisissa seurakunnissa tarjotaan populaarimusiikista ammentavaa musiikkia, mikä saattaa tuntua helpommin lähestyttävältä nykyihmiselle kuin perinteinen kirkkomusiikki. Suurien karismaattisten kirkkojen, niin kutsuttujen megakirkkojen, artistit ovat usein maailmankuuluja pop-tähtiä: esimerkiksi Kanye West on esiintynyt megakirkko Hillsongissa.

Megatrendi ja kristinuskon suuntaviivat

Ekumeenisessa yhteisössä karismaattiset piirteet herättänevät monenlaisia ajatuksia puolesta ja vastaan, mutta maallistuvan maailman pyörteissä kristinusko voi voimistua, kun karismaattisuus voi vastata nykypäivän ihmisen tapoihin ja tarpeisiin. Maailma, jossa tiedonkulku on nopeampaa kuin koskaan ennen, huonojen (ja hyvienkin) uutisten virta on loputon ja yksilökeskeinen ajattelu on sekularisoitunut, voi olla helpotus löytää yhteisö, jossa hengellisyyttä saa toteuttaa riemun kautta. Kristinusko on käynyt vuosituhansien mittaisen tien, jonka varrelle on mahtunut paljon. Kristinusko on sopeutuva ja löytää keinonsa glokalisoitua tulevaisuudessakin.

Lähteet:

Jenkins, Philip 2011. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. New York: Oxford University Press.

Lehtonen, Hannu 2016. Karismaattinen liike. <https://www.luterilainen.net/karismaattinen-liike/> [Viitattu 3.5.2023]

Robbins, Joel 2011. The Obvious Aspects of Pentecostalism: Ritual and Pentecostal Globalization. Teoksessa Lindhard, M. (toim.) Practicing the faith: the ritual life of Pentecostal-Charismatic Christians. 49–67, Berghanh Books.

Robertson, Roland 1994. Globalization. Social Theory and Global Culture. London: Sage.

Sitra 2023. Megatrendit. <https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/> [Viitattu 3.5.2023]

Suomen Ev.lut. Kirkko 2023a. Herätysliike. <https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Her%C3%A4tysliike> [Viitattu 3.5.2023]

Suomen Ev.lut. Kirkko 2023b. Karismaattisuus. <https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Karismaattisuus> [Viitattu 3.5.2023]

Kuva: Kouvolan helluntaiseurakunta huhtikuisena iltana (Salli Happo 2023.)