Oviaukko, josta mahtuu koko maailma

Teksti: Vilma Pitkänen ja Silja Ruippo, opiskelijat ”Globaali kristinusko” -kurssilta 2023. Kurssista voit lukea lisää täältä.

Globalisaatio ei ole modernin yhteiskunnan tuotos vaan ollut läsnä keskuudessamme 1500-luvulta lähtien ja tänään se koskettaa meistä jokaista ympäri maailman. Maailmanlaajuiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja globaalit kehitystrendit asettavat myös kirkot uusien haasteiden eteen. Mikä on kristillinen sanoma nykyhetken globaalissa kulttuurissa?

Yhteyksien alkulähteillä

Globalisaatiolla tarkoitetaan maailmanlaajuista sosiaalista verkottumista, yhteyksien muodostumista ympäri maailman eri toimijoiden välille. Kristinuskossa globalisaatio on ollut sisäänrakennettuna teemana alusta alkaen. Lähetyskäskyssä sanotaan: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” (Matt. 28:19), minkä lisäksi kristilliset kirkot pyrkivät ekumeniassa keskinäisen yhteyden löytämiseen. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on vuoteen 2026 asti voimassa oleva Ovet auki -strategia, jossa globalisaation teemat ovat näkyvästi esillä. Taustalla on symbolinen ajatus avoimista ovista ja tarkoituksena on siihen perustuvilla tavoitteilla ohjata kirkkoa kohti parempaa tulevaisuutta. Strategia noudattaa Nikean 1. kirkolliskokouksessa asetettua tavoitetta yhtenäisyydestä ja ajatusta kristinuskosta kaikille, koko maailmalle. Tässä kirjoituksessa luomme kuvauksen globalisaation näkymistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategiassa.

Ovet auki globalisaatiolle

Ovet auki -strategiaa silmäillessä katse kiinnittyy lukuisiin otsikkoon viittaaviin ilmaisuihin: globaali ekumeeninen teologia, globaali keskustelu, globaalit kehitystrendit ja globaalit näkemykset, muutamia mainitaksemme. Strategian kuudessa päätavoitteessa on rivien välissä viittauksia globalisaatioon kytkeytyviin sekulaarisiin sekä yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kysymyksiin. Seuraavaksi avaamme näitä tavoitteita tarkemmin yksitellen.

1. Ovet auki ulospäin. Tavoitteessa painottuu kirkon elämän missionaarisuus: uskon sanaa on levitettävä hyödyntäen vuorovaikutuksen keinoja ja entistä monipuolisempia toimintatapoja. On myös tarjottava apua joka puolella maailmaa siellä, missä sitä milloinkin tarvitaan. Globalisaation teemoja ovat eriarvoistuminen, yksilöllistyminen, syrjäytyminen, turvattomuus ja ihmisoikeudet.

2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun. Tavoitteessa kirkko pyrkii olemaan vieraanvarainen yhteisö lisäämällä monimuotoisuutta ja monikielisyyttä toiminnassaan, jotta ovet olisivat mahdollisimman monelle avoinna. Globalisaatio näkyy osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä sekä tietoverkkojen kautta välittyvien uskonnollisuuden muotojen kehittämisessä.

3. Ovet auki kaikille. Tavoitteessa kirkon kerrotaan olevan perusluonteeltaan kansainvälinen ja eri kansallisuuksien väliset rajat ylittävä. Globalisaation myötä monipaikkaisuus ja ylirajaisuus ovat nousseet ajankohtaisiksi ilmiöiksi, jotka tarjoavat uusia lähestymistapoja maantieteellisistä rajoista piittaamatta. Kirkon sisäisiä vastakkainasetteluja puretaan, toimintaa vihaa ja syrjintää vastaan lisätään sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään. Kirkko haluaa olla sanansa mukaisesti avoinna jokaiselle, ihmisen uskosta riippumatta.

4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille. Tavoitteessa korostuu globalisaation sosiaalinen puoli. Kirkko ja seurakunnat ovat valmiita erilaisiin kumppanuuksiin ja kannattavat laaja-alaista verkostoitumista, sillä kirkon työ on pohjimmiltaan yhteistä työtä. Tämä edellyttää molemminpuolista luottamusta ja yhteistyötä sekä kirkon että sen ulkopuolisten toimijoiden välillä.

5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille. Tavoitteessa nostetaan esiin globalisaation myötä nopeutunut vaikutteiden leviäminen ja ennalta-arvaamattomien muutosten paikalliset erot. Globalisaation teemoja ovat taloudellinen epävarmuus, polarisaatio ja kirkon tarjoamien palveluiden digitalisointi.

6. Ovet auki tulevaisuuteen. Tavoitteessa kirkon todetaan tarvitsevan tietoa kristinuskon globaaleista kehitystrendeistä. Kirkko pyrkii kehittämään ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta sekä toimimaan yli rajojen ottaen huomioon kristittyjen kokemukset maailmanlaajuisesti ekumeenisessa toiminnassa.

Toiveikkaasti kohti tuntematonta

Absoluuttista vastausta kysymykseen nykyhetken globaalin kulttuurin kristillisestä sanomasta ei ole, sillä tulevaisuus on tuntematon. Globalisaation myötä kristinusko on moninaistunut yhä entisestään sekoittuen muiden kulttuuristen perinteiden kanssa. Kirkko ei voi yksinään vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai maailmanlaajuisiin kehitystrendeihin, minkä vuoksi globalisaation merkityksiä on tärkeää pohtia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; maailmanlaajuiset ongelmat vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja. Yksinä maailman vaikutusvaltaisimmista toimijoista kirkoilla on valta ja vastuu, oikeus ja velvollisuus osallistua paremman tulevaisuuden tekemiseen niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategia on yksi monista edistysaskelista tähän suuntaan tulevaisuuden päättymättömällä polulla. Päämääränä on luoda edellytykset oviaukolle, josta mahtuu koko maailma. Strategian ja koko kirkon toiminnan taustalla vaikuttavat hyveelliset arvot ovat omalta osaltaan tulevaisuuden tiennäyttäjiä: usko, toivo ja rakkaus.

Lähde: Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020: Ovet auki: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. https://evl.fi/documents/1327140/77189567/suomen-ev.lut.kirkon-strategia-vuoteen-2026.pdf. Viitattu 15.4.2023.

Kuva: Randy von Liski / Flickr